ร่วมแสดงความคิดเห็น

สวนดุสิต นครนายก น่าเรียนเพราะ
 

สถิติการเยี่ยมเยือน

Content View Hits : 1069959


โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ.ห้องเรียน 112 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดปฐมนิเทศ/รายงานตัวนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธาน และมีทีม อาจารย์ชี้แจงด้านการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา


 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรม  "แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง"  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (PRACTICUM 2) ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการฝึกสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้แก่รุ่นน้องชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการจัดประสบณ์การเรียนรู้ ในความดูแลของ อ.มุทิตา ทาคำแสน ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมรับฟังและมีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยสาระความรู้และความประทับใจในความสามารถของฝึกสอนฯ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อตัวนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีให้สามารถไปเป็นครูมืออาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพข่าว วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้อง 112 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก


 
จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 โดยมี ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน และได้สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ. และ สมศ. มีค่าเท่ากับ 4.40 ผลประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
สานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่

เมื่อวันที่4-5 กันยายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ ณ.สวนลุงเล็ก (ท่าด่านโฮมสเตย์) จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการสานสายสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่ กิจกรรมในช่วงเช้าและบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วงค่ำเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ และในช่วงเช้าของวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้จัดประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล


 
จัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ58

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14

คำนิยมร่วม มสด.นครนายก

 

บุคลิกภาพของนักศึกษา

 

QR Code

      

       www.dusitnakhonnayok.com