ร่วมแสดงความคิดเห็น

สวนดุสิต นครนายก น่าเรียนเพราะ
 

สถิติการเยี่ยมเยือน

Content View Hits : 984931


เตรียมความพร้อม1_57

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ.ห้องประชุม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  มีผู้ประสานงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนองให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้


 
รายงานตัวนักศึกาษา 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ทำการรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 ในการรายงานตัวนักศึกษาในครั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และทำการประชุมผู้ปกครอง

 
ศูนย์นครนายก พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้มีการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตามโครงการสนับสนุนการติดตามงานวิจัยของบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ การนำทีมวิทยากรโดย ดร.นิศานาถ มั่งศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อนประชุมดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกเป็นประธาน ได้กล่าวเปิดประชุม และให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในหัวข้อการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติขอรับทุนการวิจัย โดย ดร.นิศานาถ มั่งศิริ และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และ การวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย(Concept Paper)  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
รายงานตัวนักศึกษา2557

กำหนดการรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปีการศึกษา 2557

คลิกดูรายละเอียด

หรือคลิกดูที่โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

 

http://www.dusitcenter.org/home/

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 13

คำนิยมร่วม มสด.นครนายก

 

บุคลิกภาพของนักศึกษา

 

QR Code

      

       www.dusitnakhonnayok.com