ร่วมแสดงความคิดเห็น

สวนดุสิต นครนายก น่าเรียนเพราะ
 

สถิติการเยี่ยมเยือน

Content View Hits : 1115146


บุคลากรสายบริหาร

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

อาจารย์ ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง

ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)
กศ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

 

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

อาจารย์ธมลวรรณ  เปรมศรี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

 

 

ที่ปรึกษาศูนย์นครนายก

รองศาสตราจารย์อุดม  พรประเสริฐ

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

 


ที่ปรึกษาศูนย์นครนายก

อาจารย์พรใจ  แก้วสุข

บธ.ม. (การตลาด)
คบ. (สังคมศึกษา)

 


คำนิยมร่วม มสด.นครนายก

 

บุคลิกภาพของนักศึกษา

 

QR Code

      

       www.dusitnakhonnayok.com